Op deze website wordt geen enkel persoonlijk gegeven verzameld zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In geen geval worden persoonlijke gegevens aan derden verstrekt.

Deze website plaatst, zoals ook zeer veel andere webservices, een zogenaamd cookie op uw computer. Door middel van dit cookie worden ook gegevens over het bezoek aan de website verzameld. Deze gegevens zijn niet te herleiden tot personen en worden alleen op geaggregeerd niveau gebruikt om meer te weten te komen over het bezoek aan de website.

U kunt uw webbrowser-software zodanig instellen dat geen cookies op uw computer worden geplaatst. Raadpleeg daarvoor de documentatie van het webbrowser-programma.

Voor een volledig beeld van de omvang van je rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we je naar de tekst van de Wet bescherming persoonsgegevens en de cookiebepaling in de Telecom wet.

Formulieren

Deze website maakt gebruik van diverse formulieren. De inzendingen van deze formulieren worden voor onbeperkte tijd op deze website opgeslagen, echter, je kunt altijd een verzoek tot verwijdering indienen. Hiervoor dienen wel voldoende identificeerbare gegevens te worden verstrekt.

Gebruik verstrekte gegevens

De gegevens van je inzending worden uitsluitend gebruikt door Breinhelden en kunnen worden gebruikt in eventuele software of diensten welke nodig zijn om onze service te kunnen aanbieden.